ปีงบประมาณ   2564  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์มาตรฐานสากล ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล การบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Rt: Routine work Rt: ไตรมาส
ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล ด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Rt: ฝ่ายวิชาการ Rt: ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ Rt: ฝ่ายกิจการนิสิตฯ Rt: ฝ่ายโรงะยาบาลมหาวิทยาลัย Rt: ฝ่ายบริหาร Rt: ไตรมาส 1 Rt: ไตรมาส 2 Rt: ไตรมาส 3 Rt: ไตรมาส 4
เป้าประสงค์  ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล ด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Rt: วิชาการ Rt: วิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ Rt: กิจการนิสิตฯ Rt: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Rt: บริหาร Rt: ไตรมาส 1 Rt: ไตรมาส 2 Rt: ไตรมาส 3 Rt: ไตรมาส 4
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
ลูกค้า  พัฒนาศักยภาพในการผลิตแพทย์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้ จัดโครงการบริการเชิงรุกและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
กระบวนการภายใน  พัฒนาคณาจารย์และพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้และพัฒนา  พัฒนาศูนย์วิจัย พัฒนาระบบสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยกับการเรียนการสอนและการวิจัย อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
การเงิน  ปรับระบบบริหารโรงพยาบาล เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการบริการ
Rt: Routine work  Rt: ฝ่ายวิชาการ Rt: ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ Rt: ฝ่ายกิจการนิสิตฯ Rt: ฝ่ายโรงะยาบาลมหาวิทยาลัย Rt: ฝ่ายบริหาร
Rt: ไตรมาส  Rt: ไตรมาส 1 Rt: ไตรมาส 2 Rt: ไตรมาส 3 Rt: ไตรมาส 4