ปีงบประมาณ   2563  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์มาตรฐานสากล ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและให้บริการวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรและทักษะของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ และการบริการวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ ที่มีความโดนเด่นด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว มีส่วนร่วม สนับสนุนและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
ลูกค้า  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและทักษะของผู้เรียน วิจัย สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
กระบวนการภายใน  สร้างและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการแพทย์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการสื่อสารและลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความผูกพันของบุคลากร และบรรยากาศในการทำงานอย่างยั่งยืน เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐาน ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้และพัฒนา  การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของคู่ความร่วมมือ พัฒนาสมรรถนะบุคคลการอย่างมีประสิทธิภาพสูง
การเงิน  สร้างรายได้เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารการเงินอย่างยั่งยืน