ปีงบประมาณ   2564  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์มาตรฐานสากล ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัย การบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล การบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบริการทางการแพทย์และการบริหารโรงพยาบาล ด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
ลูกค้า  พัฒนาศักยภาพในการผลิตแพทย์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เปิดหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการบริการเชิงรุกและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
กระบวนการภายใน  พัฒนาคณาจารย์และพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้และพัฒนา  พัฒนาศูนย์วิจัย พัฒนาระบบสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยกับการเรียนการสอนและการวิจัย อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
การเงิน  ปรับระบบบริหารโรงพยาบาล เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการบริการ