ปีงบประมาณ   2560  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำมาตรฐานสากล
พันธกิจ  สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชน ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์สำหรับชุมชน สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์  4.1 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสัมคม 4.2 การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 4.3 การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพีง และมีความสิดคล้องกับขนบธรรมเนัยมประเพณีของประเทศไทย 4.4 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 4.5 การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 4.6 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 4.7 การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา 4.8 การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.9 การส่งเสริมกิจกรรมด้ารทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและกีฬา 4.10 การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4.11(1) การพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class 4.11(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณ 4.12 การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต 4.13 การประเมินส่วนงานภายในตามเกณฑ์ TQA, EdPEx
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
มีส่วนได้ส่วนเสียและการเงิน  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (กลยุทธ์ 1.2) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กลยุทธ์ 1.4) กลยุทธ์ที่ 3 เน้นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย (กลยุทธ์ 1.5)
กระบวนการภายใน  กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ (กลยุทธ์ 2.1) กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร (กลยุทธ์ 3.1) กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา (กลยุทธ์ 3.3) กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน Thailand Quality Class (กลยุทธ์ 5.1) กลยุทธ์ที่ 12 การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต (กลยุทธ์ 5.2) กลยุทธ์ที่ 13 การประเมินส่วนงานภายในตามเกณฑ์ TQA, EdPEx (กลยุทธ์ 5.3)
คนและความรู้  กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ (กลยุทธ์ 2.3) กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลยุทธ์ 4.2) กลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและกีฬา (กลยุทธ์ 4.3) กลยุทธ์ที่ 10 การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลยุทธ์ 4.4)
การเงิน  กลยุทธ์ที่ 14 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ (กลยุทธ์ 5.4)
งานประจำ  ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สาขาวิชา/ภาควิชา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร