ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประเมินนิสิต (1.2)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (1.3)
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยแบบครบวงจร (2.1)
กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (2.4)
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (2.5)
กลยุทธ์ที่ 16 : การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (4.1)
กลยุทธ์ที่ 19 : เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน (5.2)
กลยุทธ์ที่ 20 : สร้างความผูกพันของบุคลากร (5.3)
กลยุทธ์ที่ 21 : ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (6.1)
กลยุทธ์ที่ 23 : การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (6.3)