ปีงบประมาณ   2561  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ  ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและให้บริการวิชาการ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ทดสอบพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทดสอบยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทดสอบเป้าประสงค์
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
การเงิน  การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน (6.2)
ลูกค้า  จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต (1.1) สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ (2.3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (2.6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ (3.1)
กระบวนการภายใน  พัฒนาระบบการประเมินนิสิต (1.2) สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (1.3) สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยแบบครบวงจร (2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (2.5) การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (4.1) เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน (5.2) สร้างความผูกพันของบุคลากร (5.3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (6.1) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (6.3)
เรียนรู้และพัฒนา  การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ (1.4) การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (1.5) ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย (1.6) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1.7) พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย (2.2) การเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ (3.2) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร (4.2) การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (5.1)
ทดสอบมุมมอง  ทดสอบกลยุทธ์