ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ (1.4)
กลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (1.5)
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย (1.6)
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1.7)
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย (2.2)
กลยุทธ์ที่ 15 : การเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ (3.2)
กลยุทธ์ที่ 17 : การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร (4.2) 61-001 จัดทำใบบอกข่าว MED BUU NEWS [1] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 5,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ
61-002 จัดทำรายงานประจำปี [2] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 150,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-003 จัดทำปฏิทิน คณะแพทยศาสตร์ [3] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 80,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-004 โครงการ Voice of customer (เสียงจากลูกค้า หรือผู้รับบริการทุกท่าน) [4] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- วลีพร พิชาลี
1 ก.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-005 โครงการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านSocial Media [5] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-006 โครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ [6] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- วลีพร พิชาลี
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-007 โครงการจัดนิทรรศการและสถานที่ลงนามถวายพระพร [7] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
- ธัญญา รอดรัตน์
- ณัฐพร ฟุ้งสายชล
1 เม.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 18 : การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (5.1)