ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 24 : ทดสอบกลยุทธ์ ทดสอบโครงการ - มนัส เทียรทอง
- สุรเชษฐ์ อยู่ถาวร
3 ก.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,500 5,000 48 รายงาน ไตรมาส 1