ปีงบประมาณ   2560  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำมาตรฐานสากล
พันธกิจ  สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชน ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์สำหรับชุมชน สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์  4.1 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสัมคม 4.2 การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 4.3 การเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพีง และมีความสิดคล้องกับขนบธรรมเนัยมประเพณีของประเทศไทย 4.4 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการ 4.5 การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 4.6 การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 4.7 การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา 4.8 การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น