ปีงบประมาณ 2561


ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 1 : จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต (1.1)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประเมินนิสิต (1.2)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (1.3)
กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ (1.4)
กลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (1.5)
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย (1.6)
เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1.7)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 3 :