ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดระบบการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต (1.1)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประเมินนิสิต (1.2)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างหลักสูตรระดับหลักสูตรหลังปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (1.3)
กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ (1.4)
กลยุทธ์ที่ 5 : การส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (1.5)
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลเครือข่าย (1.6)
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1.7)
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยแบบครบวงจร (2.1)
กลยุทธ์ที่ 9 : พัฒนาสมรรถนะบุคคลการทางการวิจัย (2.2)
กลยุทธ์ที่ 10 : สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ (2.3)
กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (2.4)
กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ (2.5)
กลยุทธ์ที่ 13 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (2.6)
กลยุทธ์ที่ 14 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ (3.1)
กลยุทธ์ที่ 15 : การเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญในการให้บริการ (3.2)
กลยุทธ์ที่ 16 : การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (4.1)
กลยุทธ์ที่ 17 : การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯและการสื่อสารองค์กร (4.2) 61-001 จัดทำใบบอกข่าว MED BUU NEWS [1] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 5,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ
61-002 จัดทำรายงานประจำปี [2] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 150,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-003 จัดทำปฏิทิน คณะแพทยศาสตร์ [3] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 80,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-004 โครงการ Voice of customer (เสียงจากลูกค้า หรือผู้รับบริการทุกท่าน) [4] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- วลีพร พิชาลี
1 ก.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-005 โครงการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านSocial Media [5] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-006 โครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ [6] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- วลีพร พิชาลี
- ศิยามล สังข์ศิริ
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
61-007 โครงการจัดนิทรรศการและสถานที่ลงนามถวายพระพร [7] - งานบริหารงานประชาสัมพันธ์
- ณัฐวุฒิ ไชยสิทธิ์
- ธัญญา รอดรัตน์
- ณัฐพร ฟุ้งสายชล
1 เม.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 18 : การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (5.1)
กลยุทธ์ที่ 19 : เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน (5.2)
กลยุทธ์ที่ 20 : สร้างความผูกพันของบุคลากร (5.3)
กลยุทธ์ที่ 21 : ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (6.1)
กลยุทธ์ที่ 22 : การบริหารการเงินอย่างยั่งยืน (6.2)
กลยุทธ์ที่ 23 : การขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (6.3)
กลยุทธ์ที่ 24 : ทดสอบกลยุทธ์ ทดสอบโครงการ - มนัส เทียรทอง
- สุรเชษฐ์ อยู่ถาวร
3 ก.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,500 5,000 48 รายงาน ไตรมาส 1