ปีงบประมาณ 2560


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 5 : กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ (กลยุทธ์ 2.3) 60-027 โครงการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ "วิชาการแพทย์บูรพา" ครั้งที่ 4/2560 (UPI 2.3-4) - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- คณะกรรมการบริหารโครงการ
- คนึงนิจ อุสิมาศ
- สมหญิง บู่แก้ว
- กมลวรรณ พาลึก
- จุฑามาศ เขียวอร่าม
- พุทธมาศ กรรณรงค์
1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 350,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 2
60-028 โครงการปันความรู้จากงานวิจัย (UPI 2.3-4) - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
- คนึงนิจ อุสิมาศ
- กมลวรรณ พาลึก
- จุฑามาศ เขียวอร่าม
- พุทธมาศ กรรณรงค์
1 ต.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2560 30,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 8 : กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการวิจัยหรือการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลยุทธ์ 4.2) 60-035 การจัดทำแผนงานพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการสาขาวิชา (UPI 4.2-3) - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
- รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
- พิจารณา ศรีวาจนะ
1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560 20,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 2
60-036 โครงการออกหน่วยบริการทางการแพทย์แก่ชุมชน (UPI 4.2-4) - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
- รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
- พิจารณา ศรีวาจนะ
1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560 70,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : กลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและกีฬา (กลยุทธ์ 4.3) 60-037 แผนงาน โครงการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม (UPI 4.3-3) - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการทำนุฯ
1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 400,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 2
กลยุทธ์ที่ 10 : กลยุทธ์ที่ 10 การส่งเสริมแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลยุทธ์ 4.4) 60-038 แผนงาน โครงการกิจกรรมการบูรณาการ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร หรือวิถีการทำงาน (UPI 4.4-1) - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
- เบญจมาศ อุสิมาศ
1 ต.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560 80,000 0 0 รายงาน ไตรมาส 2