ปีงบประมาณ   2564  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)ขุมปัญญาทางการศึกษา เพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต (Wisdom of Education for Producing Professional Teachers, Educators, and Researchers with Competencies of the Future)
พันธกิจ  ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านศึกษาศาสตร์และด้าานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาคณะให้มีความเป็นเลิศ เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันนออกและของประเทศ การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่พึ่งของสถานศึกษาในภาคตะวันออก การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพของบัณฑิต การเพิ่มคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ของสังคม การบริหารจัดการภายในคณะผ่านการรับรองจากหน่วยงานประเมินระดับชาติ
กลยุทธ์ , มุมมองทั้งหมด
ด้านผู้เรียน ผู้รับบริการและสังคม  C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม C2 พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ C3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยศาสตร์การศึกษา
ด้านกระบวนการภายใน  I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน I2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  L1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ L2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านศึกษาศาสตร์
ด้านงบประมาณ  F1 บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด F2 ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้