ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม โครงการสัมมนานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา - ผศ.น.ต.ดร.พงศ์เทพ จิระโร
- ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั่นหุ่น
- ผศ.ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
- ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
- ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
- ดร.สรพงษ์ เจริญกฤตาวุฒิ
1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2562 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
- ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ดร.ประชา อินัง
- ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการการออกแบบงานวิจัยในจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- ดร.ประชา อินัง
- อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
- ดร.ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล
1 มี.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านการทบทวนวรรณกรรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา - ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
- ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- ดร.ประชา อินัง
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
1 พ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการสัมมนาสานสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ดร.ทรงุวฒิ อยู่เอี่ยม
- ดร.ประุชา อินัง
- ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
1 ม.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 15,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรู้คิด นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ - ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
- ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
- ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
- นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
- นายแพทย์ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562 15,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
วันครู - ดร.เชวง ซ้อนบุญ
- นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
- นายนราศักดิ์ กล่ำสี
16 ม.ค. 2562 ถึง 16 ม.ค. 2562 28,450 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา
- ดร.สมศิริ สิงห์ลพ
- ดร.ธนาวุฒิ ลาตวงษ์
- ผศ.ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์
- ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ
- ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์
1 พ.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 4,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - นางสาวจุฑามาศ จันทนี
- ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
25 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 26,200 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
“กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและวิ่งประเพณี” สาขาพลศึกษาและสันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562 - ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ
- ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
1 ส.ค. 2562 ถึง 14 ก.ย. 2562 15,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning - ดร. เด่นชัย ปราบจันดี
- ดร. พรรณวลัย เกวระ
2 ม.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
การติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning - ดร. เด่นชัย ปราบจันดี 28 พ.ย. 2561 ถึง 28 พ.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต - ดร. พรรณวลัย เกวระ 28 พ.ย. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- นางสร้อยระย้า สุจริต
13 ธ.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2562 3,280 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (2/2561) - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
13 ธ.ค. 2561 ถึง 13 ธ.ค. 2561 30,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : C2 พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-มนุษย์สังคม - ดร. ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
- นางสาวอรจิรา บุญญผลา
1 พ.ย. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทำวารสารวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
การติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ - ดร. เด่นชัย ปราบจันดี
- นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
28 พ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : C3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมและสืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2562 - ดร. ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
- นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
- นางสาวอรจิรา บุญญผลา
7 ม.ค. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2562 4,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการจิตวิทยาปรึกษาสัญจร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ดร.ประชา อินัง
- ผศ.ดร.เพ็ญนภาา กุลนภาดล
- อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการดูงานตามโครงการพระราชดำริ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
- ผศ.ดร.เพ็ญนภาา กุลนภาดล
- ดร.ประชา อินัง
- ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
- ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
- ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
- ผศ.ดร.สุุรีพร อนุศาสนนันท์
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
- ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
- ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
- อาจารย์ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
- อาจารย์เกศรา น้อยมานพ
- ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั่นหุ่น
- ผศ.น.ต.ดร.พงศ์เทพ จิระโร
1 พ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 20,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม