ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 4 : I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โครงการจัดทำเวปไซต์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : I2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 53,400 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562 108,470 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" สำหรับผู้บริหาร - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562 9,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ก.พ. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562 4,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม