ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 6 : L1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ
กลยุทธ์ที่ 7 : L2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านศึกษาศาสตร์ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (การแต่งกายแสดงความเป็นไทย) - อาจารย์เกศรา น้อยมานพ
- อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
- อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ลอยกระทง) - อาจารย์เกศรา น้อยมานพ
- อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
- อาจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
22 พ.ย. 2561 ถึง 22 พ.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำหรับคณาจารย์ - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางจารุวรรณ รักเริ่มวงษ์
- นางวาสนา กลมอ่อน
1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม