ปีงบประมาณ 2562


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 8 : F1 บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 9 : F2 ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้