ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 6 : L1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 259,718 260 สิ้นสุดโครงการ
โครงการพัฒนาความรู้่และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารย์ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ
โครงการสัมมนาคณะกรรมการประจำคณะ และผู้บริหารคณะ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรม - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2561 40,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 7 : L2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านศึกษาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแบบ Active Learning - ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล
- ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 20,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม