ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม สร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต - ดร. วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
- นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
31 ส.ค. 2561 ถึง 12 ก.ย. 2561 11,800 11,800 100 สิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning - ดร. วทัญญู สุวรรณเศรษฐ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
พานิสิตฝึกภาคสนามด้านเศรษฐกิจพอเพียง - ผศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี
- ดร.สถาพร
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 20,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
บริหารสัมพันธ์และสัมมนาวิชาการ - ผศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี
- ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล
- ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
15 ก.ย. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2561 50,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรู้คิด นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ - ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
- ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
- ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
- นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
- นายแพทย์ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
1 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,000 10,000 100 ดำเนินการ
โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล 1 ต.ค. 2560 ถึง 15 ก.ย. 2561 15,000 12,600 84 ดำเนินการ
โครงการสัมมนานิสิต 3 หลักสูตร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
- ผศ.นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร
- ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
1 ต.ค. 2560 ถึง 15 ก.ย. 2561 60,000 59,560 99 ดำเนินการ
วันครู - ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
- นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
- นายนราศักดิ์ กล่ำสี
16 ม.ค. 2561 ถึง 16 ม.ค. 2561 35,000 28,900 83 สิ้นสุดโครงการ
โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - นางสาวจุฑามาศ จันทนี
- ดร.ประชา อินัง
2 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 7,580 8 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน UPI - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
- นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์
- นายวัชรพล เปรมกมล
1 ธ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
24 ธ.ค. 2560 ถึง 24 ธ.ค. 2560 6,020 6,020 100 ปิดโครงการ
โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,220 0 0 ยกเลิกโครงการ
โครงการอบรมระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (i-Thesis) ครั้งที่ 1 - ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
24 ธ.ค. 2560 ถึง 24 ธ.ค. 2560 3,340 3,340 100 สิ้นสุดโครงการ
โครงการอบรมระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (i-Thesis) ครั้งที่ 2 - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,040 3,340 33 สิ้นสุดโครงการ
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ - ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
- ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
- น.ส.สร้อยระย้า เขตต์คีรี
1 มี.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,000 3,280 33 สิ้นสุดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 : C2 พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ-มนุษย์สังคม - ดร. วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
- นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 สิ้นสุดโครงการ
การติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ดร. พรรณวลัย เกวระ
- ดร. เด่นชัย ปราบจันดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 สิ้นสุดโครงการ
โครงการสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติ (National Conferences) สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา - ผศ.น.ต.ดร.พงศ์เทพ จิระโร
- ผศ.ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
- ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
- ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
- ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
1 ต.ค. 2560 ถึง 15 ก.ย. 2561 12,000 0 0 ยกเลิกโครงการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
15 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
3 ม.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการครอบครูศิลป์ (ทัศนศิลป์) - ผศ.ดร ตฤณ กิตติการอำพล
- ผศ ดร บุญเสริม วัฒนกิจ
9 ส.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2561 3,700 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : C3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมและสืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2561 - ดร. ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
- นางสาวรัตนศิริ เข็มราช
- นางสาวอรจิรา บุญญผลา
3 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 6,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ
โครงการจิตวิทยาปรึกษาสัญจร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล 1 ต.ค. 2560 ถึง 15 ก.ย. 2561 20,000 20,000 100 ดำเนินการ
โครงการดูงานตามโครงการพระราชดำริ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ - ผศ.นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร
- ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
- ผศ.ดร.เพ็ญนภาา กุลนภาดล
- ดร.ประชา อินัง
- ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
- ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
- ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
- ผศ.ดร.สุุรีพร อนุศาสนนันท์
- ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
- ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
- ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
- ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
- อาจารย์ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
- อาจารย์เกศรา น้อยมานพ
1 ม.ค. 2561 ถึง 15 ก.ย. 2561 20,000 18,770 94 ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4 : I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 พ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 68,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 เม.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561 60,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : I2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
- นางสาวจารุวรรณ ธรรมศิล
- นางวาสนา กลมอ่อน
- นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
1 ส.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 45,650 39,896 87 สิ้นสุดโครงการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
- นางสาวจารุวรรณ ธรรมศิล
- นางวาสนา กลมอ่อน
- นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561 108,180 108,125 100 สิ้นสุดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 6 : L1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 259,718 260 สิ้นสุดโครงการ
โครงการพัฒนาความรู้่และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารย์ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ
โครงการสัมมนาคณะกรรมการประจำคณะ และผู้บริหารคณะ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 100,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรม - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ
1 ต.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2561 40,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 7 : L2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านศึกษาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแบบ Active Learning - ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล
- ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 20,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 8 : F1 บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 9 : F2 ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โครงการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 - ดร.เชวง ซ้อนบุญ
- ดร.สุกัลยา สุเฌอ
- ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
2 ต.ค. 2560 ถึง 29 ธ.ค. 2560 10,000 10,000 100 สิ้นสุดโครงการ