ปีงบประมาณ 2561


กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กลยุทธ์ที่ 4 : I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 พ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 68,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 เม.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561 60,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : I2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
- นางสาวจารุวรรณ ธรรมศิล
- นางวาสนา กลมอ่อน
- นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
1 ส.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 45,650 0 0 ดำเนินการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดร.จันทร์พร พรหมมาศ
- นางสาวจารุวรรณ ธรรมศิล
- นางวาสนา กลมอ่อน
- นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561 108,180 108,125 100 สิ้นสุดโครงการ