รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6101010102
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 สถานะโครงการ สิ้นสุดโครงการ
งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 259,718 บาท
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เอกสารแนบ รายงานผลโครงการสัมมนาบุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุน
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : L1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของคณะ

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
1 สิ้นสุดโครงการ 25 มิ.ย. 2561 ถึง 27 มิ.ย. 2561 0 259,718 0 259,718 - รายงานผลโครงการฯ