รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
ลักษณะโครงการ โครงการเดิม รหัสโครงการ 6101030604
ชื่อโครงการ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561 สถานะโครงการ ตั้งโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 60,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 0 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล, นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด, นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
เอกสารแนบ สงกรานต์ 61.docx
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 : I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ สกอ-คณะ ที่4.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
ไม่มีข้อมูล