รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6101010802
ชื่อโครงการ พานิสิตฝึกภาคสนามด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 สถานะโครงการ ตั้งโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 20,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 0 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี, ดร.สถาพร
เอกสารแนบ โครงการพานิสิตฝึกภาคสนามด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ สกอ-หลักสูตร ที่3.2 : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
ไม่มีข้อมูล