รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6105000005
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนานิสิต 3 หลักสูตร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 2560 ถึง 15 ก.ย. 2561 สถานะโครงการ ดำเนินการ
งบประมาณ 60,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 59,560 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน, ผศ.นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร, ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
เอกสารแนบ โครงการสัมมนานิสิต 3 หลักสูตร ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ สกอ.ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
1 ดำเนินการ 19 พ.ค. 2561 ถึง 20 พ.ค. 2561 0 59,560 0 59,560