รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6101030601
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ระยะเวลาโครงการ 15 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 สถานะโครงการ ตั้งโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 0 บาท งบประมาณที่ใช้ 0 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล, นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร, นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
เอกสารแนบ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 61.docx
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : C2 พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ นำไปสู่การใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ สกอ-คณะ ที่3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
ไม่มีข้อมูล