รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6101030401
ชื่อโครงการ วันครู
ระยะเวลาโครงการ 16 ม.ค. 2561 ถึง 16 ม.ค. 2561 สถานะโครงการ สิ้นสุดโครงการ
งบประมาณ 35,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 28,900 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, นางพรทิพย์ มั่งคั่ง, นายนราศักดิ์ กล่ำสี
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
1 สิ้นสุดโครงการ 16 ม.ค. 2561 ถึง 16 ม.ค. 2561 0 28,900 0 28,900 - รายงานผลโครงการวันครู