รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
คณะ/สำนัก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน สำนักงานคณบดี
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ รหัสโครงการ 6101030203
ชื่อโครงการ โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 สถานะโครงการ ยกเลิกโครงการ
งบประมาณ 10,220 บาท งบประมาณที่ใช้ 0 บาท
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา, นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี
เอกสารแนบ 0-form-plan 60-โครงการอบรมจริยธรรม-แผน-ครั้งที่ 2.doc
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : C1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

ลำดับ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เอกสารประกอบการดำเนินการ
สถานะ วัน/เดือน/ปี แผ่นดิน เงินรายได้ แหล่งทุนอื่น รวม
1 ยกเลิกโครงการ 8 ส.ค. 2561 ถึง 8 ส.ค. 2561 0 0 0 0