ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจารุวรรณ ธรรมศิล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6101020201 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ส.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 45,650 39,896 87 สิ้นสุดโครงการ
6101020202 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561 108,180 108,125 100 สิ้นสุดโครงการ