ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ นางอังคณา เสงี่ยมวัฒนาวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6101030201 กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน UPI ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ธ.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1