ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ มั่งคั่ง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6101030401 วันครู ผู้รับผิดชอบร่วม 16 ม.ค. 2561 ถึง 16 ม.ค. 2561 35,000 28,900 83 สิ้นสุดโครงการ
61001030404 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ก.พ. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561 2,000 0 0 สิ้นสุดโครงการ