ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6101030606 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ก.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 79,300 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
6101030603 โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ผู้รับผิดชอบร่วม 18 ธ.ค. 2560 ถึง 20 ธ.ค. 2560 60,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
6101030604 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ผู้รับผิดชอบร่วม 1 เม.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561 60,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
6101030601 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ผู้รับผิดชอบร่วม 15 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม