ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร ตฤณ กิตติการอำพล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6103000001 โครงการครอบครูศิลป์ (ทัศนศิลป์) หัวหน้าโครงการ 9 ส.ค. 2561 ถึง 30 ส.ค. 2561 3,700 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม