ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ นายแพทย์ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6105000003 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรู้คิด นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบร่วม 1 มิ.ย. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2561 10,000 10,000 100 ดำเนินการ