ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญนภาา กุลนภาดล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6105000007 โครงการดูงานตามโครงการพระราชดำริ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ผู้รับผิดชอบร่วม 1 ม.ค. 2561 ถึง 15 ก.ย. 2561 20,000 18,770 94 ดำเนินการ