ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ขุมปัญญาศึกษาศาสตร์ เพื่อสังคมอุดมความรู้ (Wisdom in Education for Knowledge-Based Society)
พันธกิจ พัฒนาคณะให้มีความเป็นเลิศ เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการภายในคณะผ่านการรับรองจากหน่วยงานประเมินระดับชาติ
มุมมองกลยุทธ์ ด้านกระบวนการภายใน
กลยุทธ์ I1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
6101030605 โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 พ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 68,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
6101030604 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
- นางสาวอรทัย เอี่ยมสอาด
- นางสาวนฤมล เนตรวิเชียร
1 เม.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2561 60,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม