ประจำปีงบประมาณ 2558
ปี งบประมาณ
2556 2,570,655,400
2557 1,636,230,918
2558 2,343,922,652
ยุทธศาสตร์ 255625572558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 163,784,800257,298,098147,114,894
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล 1,000,754,200569,687,3111,342,688,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 294,784,600368,990,90044,964,235
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6,366,6007,548,2004,526,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้ 1,103,022,700426,856,409797,032,423
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในอาเซียน 1,942,5005,850,0007,597,100